Paskelbtas 2-asis Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje programos projektų atrankos konkursas

2024 01 22 menufaktura.lt
Iliustracija iš lithuanianculture.lt
Iliustracija iš lithuanianculture.lt

aA

Lietuvos kultūros sezonas vyks šių metų rugsėjo 12 - gruodžio 12 dienomis visoje Prancūzijoje. Į Lietuvos kultūros sezono programą renkami projektai, kurie įvairiomis kultūros ir meno formomis, diskusijomis ir pristatymais supažindintų Prancūzijos visuomenę su šiuolaikine Lietuvos kultūra, inicijuotų diskusijas ir forumus apie Europos lyderystę, užtikrinant vertybėmis grįstą, tvarią ir taikią pasaulio ateitį. Projektu tikimasi inicijuoti ilgalaikį bendradarbiavimą su Prancūzijos partneriais.

Bendra informacija

Terminas: projektų paraiškos, siekiant gauti dalinį finansavimą ir (ar) Sezono ženklą, priimamos iki šių metų vasario 20 d. 23:59 val.

Paraiškos gali būti teikiamos tik Sezono ženklui arba Sezono ženklui ir daliniam finansavimui.

Projektų paraiškas finansavimui ir (ar) Sezono ženklo suteikimui gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose kaip viena iš veiklos sričių yra nurodyta kultūra ir (ar) menas, ir (ar) kūrybinės industrijos ir fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, susijusią su renginių organizavimo, leidybos, kultūros, mokymo veiklomis pagal pažymą, ir įgyvendinantys projektus kartu su  partneriais Prancūzijoje.

Sezono ženklui gauti paraiškas gali teikti visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.

To paties projekto paraišką turi pateikti abu - Lietuvos ir Prancūzijos - partneriai. Kiekvienas iš partnerių turi pateikti paraišką per Prancūzų instituto informacinę sistemą IFprog savo kalba (lietuviškoje sistemos versijoje teikia Lietuvos projekto vykdytojas, prancūziškoje sistemos versijoje - partneris Prancūzijoje). Prisijungimo prie informacinės sistemos nuorodą gaus 2023 m. idėjų konkurse dalyvavę ir atrinkti juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat tie, kurie Lietuvos kultūros institutui (LKI) elektroniniu paštu sezonas@lithuanianculture.lt pateiks informaciją nurodytais kontaktais apie planuojamą projektą ir turimą Prancūzijos partnerį.

Abu pareiškėjai paraiškos biudžeto skiltyje „Lietuvos sezonui Prancūzijoje prašoma finansuoti suma“ turi nurodyti tą pačią projekto finansavimo sumą. Atrankos komisija svarstys projektams skirtiną finansavimą, atsižvelgiant į šią paraiškoje nurodytą sumą.

Partneriu Sezono projekte laikoma Prancūzijoje veikianti organizacija, festivalis ar kitas juridinis subjektas, kuris Sezono programą eksponuoja (muziejus, galerija, paveldo objekto valdytojas) ar suteikia jai sceną (teatras, koncertų salė, auditorija konferencijoms ir kino peržiūroms), kuris kartu organizuoja projektą ir prisideda prie jo įgyvendinimo bei sklaidos savo resursais.

Tas pats projektas, kurio paraiška buvo teikta pirmame atrankos kvietime ir projektui buvo suteiktas Sezono ženklas ir skirtas finansavimas, antrame kvietime dalyvauti negali.

2024 m. kovo pabaigoje antrą kartą susirinksianti jungtinė Lietuvos ir Prancūzijos atrankos komisija, atsižvelgdama į ekspertų rekomendacijas, svarstys apie Sezono ženklo suteikimą ir projektų dalinį finansavimą. Atrankos komisija, kurią sudaro Sezono komisarė ir keturi nariai (po du Instituto ir Prancūzų instituto Paryžiuje atstovus), ypatingą dėmesį skirs projektų tolygiai geografinei sklaidai visoje Prancūzijoje, skirtingų Sezono programoje reprezentuojamų disciplinų pusiausvyrai, iniciatyvoms, kuriomis siekiama lyčių lygybės, įtraukties bei įvairovės ir tikėsis projektų vykdytojų atsakingo ir jautraus dėmesio projektų tvarumui.

Atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgiant į Sezono biudžetą, projektams gali būti suteiktas Sezono ženklas, bet neskirtas finansavimas.

Sezono programos įgyvendinimas didžiąja dalimi  finansuojamas Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Lėšos finansuotiems Lietuvos organizacijų projektams bus pervestos su LKI suderinus ir pasirašius dalinio finansavimo sutartį.

Dalinis finansavimas skiriamas ir turi būti panaudotas tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti.

Kiekvieno į Sezoną įtraukto Lietuvos ir Prancūzijos projekto vykdytojai turės tarpusavyje nusistatyti juos siejančius įsipareigojimus įgyvendinant projektą  bei susitarti dėl skirtų lėšų paskirstymo panaudojimo?.

Reikalavimai pareiškėjams

1. Bendro abiejų šalių projekto vykdytojų paraiška: Lietuvos pareiškėjas ir jo partneris iš Prancūzijos turi pateikti to paties projekto paraiškas savo kalbomis per informacinę sistemą IF Prog.

2. Projekto veiklos turi būti vykdomos Sezono metu (2024 m. rugsėjo 12 d. - gruodžio 12 d.).

Paraiškų vertinimą sudarys trys etapai

1. administracinis vertinimas;

2. ekspertų rekomendacijos;

3. svarstymas Atrankos komisijoje.

Administracinį vertinimą atlieka LKI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo konkurso skelbime nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.

Paraiškos, atitinkančios reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo konkurso skelbime nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos, bus perduotos konsultuojantiems ekspertams, turintiems specialiųjų žinių ir įgūdžių kultūros, meno ar kitose veiklos srityse. Ekspertai įvertins projekto kokybę ir meninę vertę bei pateiks rekomendacijas dėl Sezono ženklo projektams suteikimo.

Su konsultuojančių ekspertų rekomendacijomis susipažins ir galutinius sprendimus dėl Sezono projektų finansavimo ir (arba) Sezono ženklo suteikimo priims jungtinė Lietuvos ir Prancūzijos atrankos komisija, kurią sudaro Sezono komisarė ir  keturi nariai (po du LKI ir Prancūzų instituto Paryžiuje atstovus). Atrankos komisijos posėdžiuose konsultantų teisėmis taip pat dalyvaus Lietuvos kultūros ministerijos, Prancūzijos kultūros ministerijos bei Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijos atstovai bei konsultuojantys ekspertai.

Jeigu projektui bus suteiktas Sezono ženklas, projekto vykdytojai prisiims šiuos įsipareigojimus: 

- viešinti tam tikrą skaičių logotipų ir privalomų paminėjimų visuose projekto komunikacijos dokumentuose, skelbiamuose kaip jūsų projekto dalis (nesvarbu kokia forma: spaudoje, skaitmeninėje, vaizdo medžiagoje ar interneto svetainėje),

- suderinti projekto komunikacijos planą su Sezono komanda, vadovaujantis Sezono ženklo naudojimo taisyklėmis, su kuriomis bus supažindinti patvirtintų projektų vykdytojai.

Konkurso rezultatai bus paskelbti šių metų kovo pabaigoje, visa sezono programa bus skelbiama balandžio mėnesį.

PRELIMINARUS 2024 m. TVARKARAŠTIS

 • 2024 m. sausio 17 d. - vasario 20 d.
  Antrasis projektų paraiškų teikimas
 • 2024 m. vasario pabaiga - kovo pradžia
  Paraiškų administracinis vertinimas
 • 2024 m. kovo pradžia - kovo vidurys
  Paraiškų ekspertinis vertinimas
 • 2024 m. kovo pabaiga
  Antroji Jungtinės atrankos komisijos atranka, projektų akreditavimas
  Galutinis programos patvirtinimas
 • 2024 m. kovas-balandis
  Visos programos paskelbimas ir komunikacijos pradžia
 • 2024 m. rugsėjo 12 d. - gruodžio 12 d.
  Sezono programos įgyvendinimas

Svarbiausi dokumentai susipažinimui 

Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ir Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklo suteikimo taisyklės

Sezono koncepcija

Kontaktinė informacija:

Finansavimo konkursų skyriaus vedėja Agnė Silickaitė, Tel.: +370 669 88536; skyriaus vyriausioji specialistė Berta Didikė, Tel.: +370 659 93827; Sezonas2024@lithuanianculture.lt 

Lietuvos kultūros instituto informacija

Naujienos